Grąžinimo sąlygos

Grąžinant įsigytas prekes nuotoliniu būdu (internetu), vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu, o 6.228(11) straipsnyje yra įtvirtintos sutarties atsisakymo teisinė pasekmės

Informuojame, kad galite grąžinti/keisti visas elektroninės parduotuvės Puko parduodamas prekes, išskyrus LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis:

1.Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms

2..Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežaščių

3. Supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo

4. Laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo (išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos)

5. Apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų teikimo data ar laikotarpis

6. Skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytos nuotolinės sutartys


Per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos galite:
         a) Pakeisti prekę į kitą prekę
         b) Keisti prekės dydį
         c) Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus

Grąžindamas prekę, pirkėjas turi per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo užpildyti prekių grąžinimo formą

. Po formos užpildymo išsiunčiamas laiškas į jūsų nurodytą el. paštą su adresu, reikalingu išsiunčiant grąžinamas prekes

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

    Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje

    Grąžinama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo elektroninės grąžinimo formos pateikimo dienos.

    Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta

    Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

    Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta

    Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 kalendorinių dienų po to, kai yra patikrinama, kad prekė yra tinkamos būklės,  t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, yra visi įpakavimai, etiketės.

Mes galime atsisakyti priimti prekę atgal, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles, akivaizdaus rūbo nešiojimo faktas ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus

Pateikdami užsakymą, Jūs sutinkate su prekių keitimo-grąžinimo taisyklėmis

Prekių priėmimas, pirkėjo prievolės

Įsigydami prekes nuotoliniu būdu  arba naudodamiesi kurjerio paslaugomis prekių pristatymui į namus, vartotojas turi pasinaudoti prekių patikrinimo teise. Jeigu vartotojas priėmė siuntą ir nepareiškė pretenzijos kurjeriui ar pardavėjui per vieną darbo dieną, laikoma, kad siunta buvo pristatyta be išorinių ir vidinių defektų. Vartotojas taip prisiima riziką dėl galimų prekės pažeidimų

Civilinio kodekso 6.3591 straipsnis numato, kad jeigu vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui tada, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. Taigi, priėmimo metu tinkamai neapžiūrėjus priimamos prekės vartotojas rizikuoja prisiimti pasekmes, susijusias su įsigyjamos prekės trūkumais

Jei prekei padaryti pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru susitarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą)

Gavus klaidingą prekę, klientas privalo tai įrodyti, pateikdamas gautos prekės nuotrauką arba jos prekės etiketę, o pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti visiškai nemokamai, klientui nepatiriant papildomų išlaidų.

Jei kokybiška prekė keičiama kita preke ar grąžinama, siuntimo išlaidos (išlaidos grąžinant prekę) pirkėjui nėra kompensuojamos

Gavus grąžinamą prekę, pinigai pirkėjui pervedami per 14 kalendorinių dienų. Jei grąžinama prekė atitinka visus grąžinimo kriterijus, pirkėjui pervedami pinigai, jei prekė neatitinka grąžinimo reikalavimų, ją išsiūsime į artimiausią jums LP Express ar Omniva terminalą, prieš tai pranešdami jums el. paštu ar skambučiu


6.22811 straipsnis. Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės


1. Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu vartotojas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
2. Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, verslininkas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo vartotojas mokėdamas verslininkui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
3. Verslininkas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
4. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
5. Vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
6. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.
7. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į vartotojo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, vartotojui atsisakius sutarties, verslininkas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
8. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
9. Vartotojas, kuris atsisako sutarties šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalyje numatytu atveju, privalo atlyginti verslininkui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai vartotojas pateikė verslininkui pranešimą apie sutarties atsisakymą. Suma, kurią vartotojas turi sumokėti verslininkui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina. Jeigu bendra kaina yra pernelyg didelė, proporcinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į suteiktų paslaugų rinkos vertę.
10. Vartotojas neatlygina už suteiktas paslaugas ar energijos tiekimą per sutarties atsisakymo laikotarpį, jeigu:
1) verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą arba šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytos informacijos, kad vartotojas turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas pagal šio straipsnio 9 dalį, arba
KEISTA:
2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2756 (nuo 2016 11 18)
(TAR, 2016, Nr. 2016-26960)
 
2) vartotojas nepateikė aiškaus prašymo pradėti teikti paslaugas arba tiekti energiją per sutarties atsisakymo laikotarpį pagal šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalį.
11. Dėl vartotojo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo negali vartotojui susidaryti jokių kitų šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje nenumatytų išlaidų.
12. Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų vartotojui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias vartotojas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su nuotoline sutartimi ar su ne prekybos patalpose sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia verslininkas ar kitas asmuo pagal susitarimą su verslininku. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras vartotojo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu verslininku, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį.


Vartotojo teisės:   


Taip pat vadovaudamiesi  Civilinio kodekso straipsnio 7 dalimi, vartotojas turi teisę :

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą :

1. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą)

2. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu

3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą

4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą

Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas mažareikšmis


TEISINĖ PREKIŲ GARANTIJA

Įsigijus netinkamos kokybės prekę pirkėjui yra taikoma 24 mėn. garantija. Norėdamas pasinaudoti garantija, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu

NETEISINIS GINČO SPRENDIMAS

 Vartotojas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje 
https://ec.europa.eu

Kaip grąžinti parduotuvės www.puko.lt siuntas per Omniva paštomatus?
1. Užpildykite prekių grąžinimo formą : Omniva grąžinimai
2. Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą.
3. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 7  dienas nuo tada, kai prekės pristatomos e-parduotuvei www.puko.lt
Grąžinimo paslaugos kaina: 3,00 Eur / išskaičiuojama iš grąžinimo sumos.
Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.